Multidisciplinair onderzoek kinderen

team member

Emine Ertürk

Kinderpsychiator

GSM: 0486 14 92 01
emine@origozele.be In zwangerschapsverlof

team member

Ielke De Pauw

Kinesitherapeut Kinderen

GSM: 0478 51 02 49
ielke@origozele.be

team member

Laura Bauwens

Logopediste kinderen

GSM: 0477 41 49 50
laura@origozele.be

team member

Coline Antheunis

Psychotherapeut Kinderen

GSM: 0468 23 99 29
coline@origozele.be

team member

Beverley Vermeulen

Psychotherapeut Kinderen

GSM: 0487 10 70 33
beverley@origozele.be

Werkwijze

Indien je een afspraak wenst te maken of vragen hebt rond diagnose of behandeling, neem je best contact op met onze kinderpsychiater Dr. Emine Ertürk. Omwille van haar zwangerschapsverlof kan u tot 31/01/2019 informeren bij Coline Antheunis naar de huidige mogelijkheden.

Er vindt eerst een gesprek plaats waarbij ouders en kind aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek worden de zorgen uitvoerig besproken. Naargelang je hulpvraag bepaalt zij welke onderzoeken noodzakelijk zijn.

De onderzoeksresultaten worden, mits toestemming, steeds besproken met het hele team en nadien wordt een adviesgesprek ingepland door Dr. Emine Ertürk.

Indien gewenst, kan u daarna bij ons terecht voor een behandeling op maat.

Zowel bij het onderzoek als bij de behandeling hechten we belang aan een goede samenwerking met de ruimere context van jullie kind (de school, het gezin, CLB,…).


Onderzoeken

Het psychiatrisch onderzoek bestaat afhankelijk van de leeftijd van het kind/jongere uit gespreks- of spelobservaties individueel en/of samen met ouders . Daarnaast gebeurt er een uitgebreide ontwikkelingsanamnese (bevraging van het ontwikkelingsverloop van je kind) samen met de ouders.

Aandachtsonderzoek
In een aandachtsonderzoek wordt zowel de selectieve (zich gericht op één aspect focussen en het overige negeren), volgehouden aandacht (zich langdurig concentreren bij monotone taken) als de aandachtscontrole (de aandacht kunnen switchen van het ene naar het andere) getest. Er wordt nagegaan hoe goed je kind zich kan concentreren bij opdrachten die veel aandacht vragen.

Intelligentieonderzoek
Hierbij worden de cognitieve mogelijkheden van je kind in kaart gebracht en wordt er gekeken naar zijn sterktes en zwaktes op cognitief niveau. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een verbaal en performaal IQ, die respectievelijk gemeten worden door talige oefeningen en doe-opdrachten waar logisch redeneren en ruimtelijk denken meer nodig zijn.

Andere psychologische onderzoeken:

Belevingsonderzoek
In een belevingsonderzoek wordt onderzocht hoe je kind naar de wereld rondom zich kijkt en alles beleeft. Er wordt ingegaan op de gevoelens die je kind ervaart, hoe hij zijn gezin en ruimere omgeving beleeft en hoe hij naar zichzelf kijkt.

Schoolobservatie
Een schoolobservatie kan relevante informatie geven over hoe je kind in de schoolcontext functioneert. Door zijn gedrag op school te observeren, zien we soms andere dingen dan bij een persoonlijk contact op de praktijk. Er wordt gekeken hoe je kind sociale contacten aangaat, of hij aandachtig kan zijn in de klas, hoe hij zich gedraagt bij meer of minder gestructureerde situaties..

Neuropsychologisch onderzoek
Verder neuropsychologisch onderzoek kan aangewezen zijn, wanneer er specifieke zorgen zijn rond geheugen, planning en organisatie, executieve functies of detailgerichtheid. Daarnaast kan in een sociaal cognitief onderzoek de mate van perspectiefname, emoties herkennen en begrijpen, pragmatisch taalgebruik (bv metaforen en uitdrukkingen), inlevingsvermogen ed in kaart worden gebracht.

Globaal motorisch onderzoek
Bij een globaal motorisch onderzoek worden zowel de fijne als de grove motoriek onderzocht. De test die hiervoor gebruikt wordt, bestaat uit drie onderdelen: handvaardigheid, balvaardigheid en evenwicht. Er wordt ook gelet op de kwaliteit van bewegen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de motorische mogelijkheden van je kind.

Schrijfmotorisch onderzoek
Wanneer uit het globaal motorisch onderzoek blijkt dat er problemen zijn met de fijne motoriek of wanneer er problemen met het schrijven gemeld worden, wordt bij kinderen uit de lagere school ook een schrijfmotorisch onderzoek afgenomen. Hierbij wordt zowel de kwaliteit van het handschrift als het schrijftempo gemeten. Er wordt gekeken naar de grootte en vloeiendheid van het handschrift, de lettervormen en letterovergangen, de woordspaties en het regelverloop.

Fijnmotorisch onderzoek bij kleuters
Wanneer uit het globaal motorisch onderzoek blijkt dat er problemen zijn met de fijne motoriek, wordt bij kleuters nog een extra fijnmotorisch onderzoek afgenomen. Hierbij worden de potloodgreep, het tekenen en kleuren, het knippen en de voorbereidende schrijfvaardigheden geëvalueerd.

Visueel-ruimtelijk onderzoek
Dit onderzoek geeft een beeld van de visueel-ruimtelijke vaardigheden van je kind. Hiervoor worden drie componenten nagegaan: visueel-motorische integratie, visuele perceptie en motorische coördinatie. Bij deze test moet je kind figuren natekenen, gelijke figuren herkennen en figuren tekenen tussen spoorlijnen.

Ontwikkelingsonderzoek Bij jonge kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling (niet of later zitten, kruipen, staan, stappen) wordt een ontwikkelingsonderzoek afgenomen. Hierbij wordt gekeken welke motorische mijlpalen jouw kind reeds bereikt heeft. Daarnaast wordt er ook aandachtig gelet op de kwaliteit van bewegen in verschillende houdingen (buiklig, ruglig, zit, stand). Ook de spierspanning, spierkracht en gewrichtsmobiliteit worden geëvalueerd.


Voor wie

Je kan als ouder of hulpverlener bij ons terecht bij een vermoeden van:

  • verstandelijke beperking
  • leerstoornissen (dyslexie/dysorthografie/dyscalculie)
  • spraak- en taalstoornissen
  • motorische problemen (DCD/schrijfmotoriek)
  • visueel-ruimtelijke problemen
  • aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
  • autismespectrumstoornissen (ASS)
  • gedrags- en emotionele stoornissen


Praktisch

Aanmeldingen gaan via onze Kinderpsychiater. Omwille van haar zwangerschapsverlof kan u echter tot 31/01/2019 Coline Antheunis contacteren op het nummer 0468 23 99 29 of op coline@origozele.be om te informeren naar de huidige mogelijkheden


Tarieven

Logopedisch onderzoek €61,74/uur gemiddelde duur onderzoek 1u
afhankelijk van resultaten terugbetaling mogelijk
Kinesitherapeutisch onderzoek €44,52/uur gemiddelde duur onderzoek 2u
terugbetaald
Aandachts- en IQ-onderzoek €75,00/uur gemiddelde duur aandachtsonderzoek 1,5-2u
gemiddelde duur IQ-onderzoek 2-3u
afhankelijk van mutualiteit soms deels terugbetaald
Andere psychologische onderzoeken €45,00/uur afhankelijk van mutualiteit soms deels terugbetaald
Andere psychologische onderzoeken €45,00/uur afhankelijk van mutualiteit soms deels terugbetaald
Schoolobservatie €45,00/uur
+ verplaatsingsonkosten (€0.50/km)
gemiddelde duur 2u
geen terugbetaling mogelijk
Schooloverleg €50,00/uur
+ verplaatsingsonkosten (€0.50/km)
geen terugbetaling mogelijk
Consultatie kinderpsychiater €197,64/uur terugbetaald